Vedtægter

For EGI

§1 Navn og formål
§2 Medlemsforhold
§3 Bestyrelsen
§4 Generalforsamling
§5 Hædersbevisninger
§6 Lovændringer
§7 Opløsning

Foreningens navn er Errindlev Gymnastik & Idrætsforening (forkortet EG&I). Stiftet d. 9. november 1938

EG&Is formål er at udbrede interessen for gymnastik, anden idræt og anden kulturelt virke, hvor der kan opnås tilslutning. Samt medvirke til at skabe et godt kammeratskab blandt medlemmerne.

EG&I er tilsluttet Maribo Amts Gymnastikforening og Dansk Idrætsforbund.

EG&I består af aktive og passive medlemmer. Som medlem kam optages enhver person, medmindre dennes forhold til andre idrætsforeninger eller anden motiveret begrundelse, er til hindre herfor.

Optagelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen eller en af EG&Is øvrige leder.

Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen og for én sæson ad gangen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Et medlem der er i kontingentrestance i én ag EG&Is idrætsgrene, vil bestyrelsen kunne udelukke i at fortsætte, samt påbegynde andre idrætsgrene indtil kontingent er betalt.

Medlemmer der udviser utilbøjelig optræden ved træning, turneringer eller ved øvrige arrangementer, kan af bestyrelsen udelukkes af EG&I for kortere eller længere tid. En eksklusion kan indankes ved førstkommende generalforsamling.

Udmeldelse af EG&I sker skriftlig til kassereren.

Medlemmer har krav på at få udleveret et eksemplar af EG&Is love.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der alle vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen således at 4 medlemmer er på valg i ulige år og 5 medlemmer er på valg i lige år.

Til bestyrelsen kan vælges medlemmer over 18 år.

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholder bestyrelsen konstituerende møde, hvorpå formand, næstformand og sekretær vælges. Samtidig vælges også en Økonomiformand, som ikke nødvendigvis sidder i bestyrelsen.

Såfremt et medlem af bestyrelsen fragår i valgperioden suppleres bestyrelsen med suppleanten, valgt på den foregående generalforsamling. Suppleanten er på valg ved næste generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen leder EG&I, herunder administration og økonomi efter disse love, samt EG&I udadtil.

Bestyrelsen er bemyndiget til, under forudsætning af mindst 7 bestyrelsesmedlemmer skriftlige accept, at optage lån – dog max. 75% af foregående års kontingentindtægter.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til læsning af særlige opgaver, herunder festudvalg.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er tilstede. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal.

Der skal føres en beslutningsprotokol over bestyrelsens møder. Referater fra generalforsamlingen indføres i sammen protokol, hvori al vigtig korrespondance, samt hvad der kan tænkes at få historiks betydning for EG&I opbevares.

Generalforsamlingen er EG&Is højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gange årligt i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, ved bekendtgørelse i lokale aviser, med angivelse af dagsorden, hvorpå følgende punkter skal forefindes:

Valg af dirigent.

Beretning fra formanden.

Beretning fra udvalgene.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Behandling af indkommende forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer herunder 2 suppleanter (jf. §3 stk. 4)

Valg af 1 revisor.

Valg af 1 revisorsuppleant.

Valg af fanebærer.

Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling når mindst 5 medlemmer af bestyrelsen forlanger dette. Eller 1/3 af EG&Is medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.

Stemmeret på generalforsamling har aktive og passive medlemmer, der er fyldt 18 år og som ikke er i kontingentrestance. Børn under 18 år har stemmeret via forældrerepræsentant.

Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personlig fremmøde.

En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre 5 stemmeberettigede medlemmer eller dirigenten kræver skriftlig afstemning.

Forslag der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal fremsendes til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen står bestyrelsesmedlemmer på valg jf. §3 stk. 1.

Der vælges 2 suppleanter på generalforsamlingen. Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder i valgperioden, indtræder suppleanten, som herefter sidder i bestyrelsen til førstkommende generalforsamling jf. §3 stk. 4.

Dirigenten, der leder generalforsamlingen, underskriver sekretærens referat senest 8 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

EG&Is regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Forslag til udnævnelse af æresmedlemmer, tildeling af æres- og jubilæumsemblemer o. lign., behandles af bestyrelsen
Forslag til ændring af eller tilføjelser af disse love skal være angivet som et særskilt punkt på dagsordenen og er vedtaget når 2/3 af en generalforsamling stemmer herfor.

EG&I består så længe der er aktive medlemmer som opfylder lovene.

Beslutning om EG&Is opløsning eller sammenlægning med en anden forening, kan kun ske på en generalforsamling, indkaldt med dette formål. Med sædvanligt varsel indkaldes inden 4 uger herefter til en ny ekstraordinær generalforsamling som i givet fald skal bekræfte foreningens opløsning eller sammenlægning.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue idrætsarbejde i det tildligere Errindlev-Olstrup sogn.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 26. februar 2015